• Ehren­prä­si­dent
 • Wolf­gang Kas­t­ner, Verleger/Rechtsjournalist
  c/o Geschäfts­stel­le Kiel
 • Prä­si­dent und Geschäfts­füh­ren­des Vor­stands­mit­glied
 • Jens Klar­mann
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits­recht
  c/o Pas­sau, Nie­mey­er & Col­le­gen, Kiel
 • Vize­prä­si­den­ten
 • Mar­cus Fischer
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Verkehrsrecht/Fachanwalt für Straf­recht
  c/o Salleck + Part­ner, Erlan­gen
 • Roma­nus Schlemm
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Ver­kehrs­recht
  Gär­th-Mar­tin Steu­er­be­ra­ter Rechts­an­wäl­te PartGmbB, Wetz­lar
 • Klaus Schmidt-Strunk
  Rechts­an­walt
  Fach­an­walt für Fami­li­en­recht /Fachanwalt für Ver­kehrs­recht
  Lim­burg
 • Tho­mas B. Schme­ling
  Rechts­an­walt
  Fach­an­walt für Fami­li­en­recht /Fachanwalt für Ver­kehrs­recht
  Was­ser­burg am Inn
 • Schatz­meis­ter
 • Jörg Pas­sau
  Steu­er­be­ra­ter
  c/o Pas­sau, Nie­mey­er & Col­le­gen, Kiel