BGH, Beschluss vom 10.07.2023, AZ VI ZR 161/22

Aus­ga­be: 5–7/2023

Zur Bemes­sung der Höhe der Hin­ter­blie­be­nen­ent­schä­di­gung (Anschluss an Senats­ur­teil vom 6. Dezem­ber 2022, VI ZR 73/21, VersR 2023, 256).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rech…