BGH, Beschluss vom 19.10.2020, AZ VI ZR 271/19

Aus­ga­be: 10/11–2020

Zur Abrech­nung auf Neu­wa­gen­ba­sis bei Beschä­di­gung eines fabrik­neu­en Fahr­zeugs (Bestä­ti­gung Senats­ur­teil vom 9. Juni 2009 ‑VI ZR 110/08, BGHZ 181, 242).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rech…