Ter­mi­ne:

· Frei­tag, den 02.09.2011 in Ber­lin
· Don­ners­tag, den 15.09.2011 in Düs­sel­dorf
· Don­ners­tag, 29.09.2011 in Stutt­gart
· Don­ners­tag, den 20.10.2011 in Ham­burg (geän­der­te Tagungs­stät­te — sh. unten!)
· Don­ners­tag, den 10.11.2011 in Dres­den
· Don­ners­tag, den 01.12.2011 in München

- Jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 5 Vor­trags­stun­den zzgl. Pausen -

 

Refe­rent:

S. Patrick Rümm­ler
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Verkehrsrecht/
AvD Ver­trau­ens­an­walt
Ber­lin

 

The­ma: „Ent­wick­lung der Recht­spre­chung zur Unfall­scha­den­ab­wick­lung 2011”

Inhalt der Fortbildung:

1. Sach­ver­stän­di­gen­recht
- Stun­den­ver­rech­nungs­sät­ze, UPE, Ver­brin­gungs­kos­ten
- Rest­wert­ermitt­lung
- USt- Ermitt­lung
- Wert­min­de­rung

2. Abrech­nungs­mög­lich­kei­ten
- Repa­ra­tur­fall
- Total­scha­den­fall
- 70%- Gren­ze
- 130%- Gren­ze, Behal­te­dau­er
- Abschlepp­kos­ten
- Nut­zungs­aus­fall
- Miet­wa­gen (nur kur­zer Über­blick)
- „Klein­vieh”
- Lea­sing­fahr­zeug
- Repa­ra­tur betriebs­ei­ge­ner Fahrzeuge

3. Scha­den­ma­nage­ment der Ver­si­che­rer
- Steue­rungs­in­stru­men­te der Ver­si­che­run­gen; Fair-Play etc.
- Mög­lich­kei­ten der Gegensteuerung

 

Zeit­pla­nung: (5 Pflicht­stun­den zzgl. Pau­sen)
- Jeweils von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 5 Vor­trags­stun­den zzgl. Pausen -

 

Tagungs­or­te:

Ber­lin:

Kanz­lei Tret­tin & Part­ner Rechts­an­wäl­te
Part­ner­schafts­ge­sell­schaft

Fug­ger­str. 35
10777 Ber­lin
Tel.: 030 — 23 55 170
Fax: 030 — 23 55 17–99
Email: ruemmler@trettinpartner.com
www.trettinpartner.com

Düs­sel­dorf:

Jugend­her­ber­ge Düsseldorf/City Hos­tel
Düs­sel­dor­fer Stra­ße 1
D‑40545 Düs­sel­dorf
Tel. 00 49–2 11–55 73 10
Fax 00 49–2 11–57 25 13
www.duesseldorf.jugendherberge.de

Stutt­gart:

Jugend­her­ber­ge Stutt­gart Inter­na­tio­nal
Hauß­mann­stras­se 27
D — 70188 Stutt­gart
Tel.: +49 711 664747–14
Fax: +49 711 664747–10
seminare@jugendherberge-stuttgart.de
www.jugendherberge-stuttgart.de

Ham­burg:

Jun­ges Hotel Ham­burg
Kurt-Schu­ma­cher-Allee 14
20097 Ham­burg-Cen­trum
Tele­fon: 040 — 419 230
Fax: 040 — 419 23–555
Email: reception@jungeshotel.de
Home­page: http://www.jungeshotel.de/hotel.php

Dres­den:

Inter­na­tio­na­le Jugend­her­ber­ge “Jugend­gäs­te­haus Dres­den“
Mater­nis­tr. 22
01067 Dres­den
Fon: 0049–351-49 262 0
Fax: 0049–351-49 262 99
mail­to: helga.krusch@djh.de
www.jugendherberge-sachsen.de

Mün­chen:

Tagungs­zen­trum Kol­ping­haus Mün­chen-Zen­tral GmbH
Adolf-Kol­ping-Str. 1
80336 Mün­chen
Tel.: 089/ 55158–116
Fax: 089/ 55158–160
E‑Mail: info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de
Inter­net: http://www.info-tagungen.de

 

Refe­rent:

S. Patrick Rümm­ler
Rechtsanwalt/
Fach­an­walt für Verkehrsrecht/
AvD Ver­trau­ens­an­walt
Kanz­lei
Tret­tin & Part­ner Rechts­an­wäl­te
Part­ner­schafts­ge­sell­schaft
Fug­ger­str. 35
10777 Ber­lin
Tel.: 030 — 23 55 170
Fax: 030 — 23 55 17–99
Email: ruemmler@trettinpartner.com
www.trettinpartner.com